Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160653.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-A-05808
Nume   Situl arheologic de la Jurilovca-Orgame/Argamum - Capul Dolojman
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Jurilovca
Localitate   Jurilovca
Punct   Capul Dolojman
Reper   Situl se află la circa 4,5 km est de localitatea Jurilovca, pe malul lacului Razim, pe un promontoriu stâncos.
Reper hidrografic - nume   Razelm
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare şi necropolă; cetate
Descriere   Cetatea a fost întemeiată de coloniştii milesieni la jumătatea sec. VII a.Chr, oraşul a cunoscut o locuire neîntreruptă până la începutul sec. VII p.Chr.
Situl se compune din vestigii suprapuse ale locuirii din prima epocă a fierului, epocile greacǎ, romanǎ, medie bizantinǎ, dispuse intra şi extra muros, cu necropolele aferente.
Observații   Activitatea de cercetare se derulează în parteneriat, pe baza de colaborare ştiinţificǎ şi organizatoricǎ, între Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Bucureşti şi Institutul de Cercetăti Eco-Muzealea "Simion Gavrilă" din Tulcea, în conformitate cu Protocolul înregistrat la Serviciul de Arheologie al MCC sub nr. 378/01.04.2002. Din anul 2017 se va adăuga acestui partneriat şi Muzeul Municipiului Bucureşti. În cadrul programelor de cercetare organizate dupa 2010 ai fost cooptate şi alte instuţii din ţară şi din străinătate, precum Universitatea din Bucureşti, Universitatea Danubius din Galaţi, Universitatea Wilfrid Laurier din Canada, Universitatea Guelph din Canada si altele.
În fiecare an au fost practicate activităţile de conservare primară. Înregistrarea datelor s-a facut sistematic cu completarea unor observaţii planimetrice referitoare la monumente cercetate anterior şi recuperarea unor obiecte lipsite de context arheologic (monede, ştampile amforice, greutăţi pentru plasa de pescuit, fragmente ceramice tipice etc.) care au intrat în colecţiile Muzeului de Arheologie din Tulcea, potrivit prevederilor Protocolului.
Din anul 1997 cetatea este inclusă în Planul Naţional de Restaurare, beneficiind de finanţări pentru cercetare arheologică în vederea restaurării monumentelor descoperite. Până în prezent, în necropolă, în afara conservării primare, nu s-a facut înca o restaurare sistematică a monumentelor.
Dupa anul anul 2005, din lipsa fondurilor, s-a accentuat procesul de degradare progresivă a monumentelor. Acesta este favorizat de natura însăşi a structurilor antice degajate de-a lungul anilor (construcţii din zidărie de piatrǎ fara liant sau legate cu pǎmânt) şi de prezenţa animalelor de la fermele din zona, terenul necropolei fiind parţial utilizat pentru păşunat. Această constatare impune cǎutarea şi găsirea unor soluţii complementare/alternative pentru conservarea in situ a patrimoniului arheologic, precum si valorificarea din punct de vedere turistic, prin aplicarea unor programe europene de dezvoltare rurală.
Din anul 2010-2013, necropola de la Orgame/Argamum a constituit baza proiectului franco-roman, ANR, Pont Euxin, Orgame, necropole et territoire, cu finantare din Franta.
In perioada 2011-2012, în cadrul proiectului de cercetare a necropolei a fost organizat un şantier şcoală româno-canadian (a se vedea http://orgame-argamum.blogspot.ro).
În perioada 2015-2017 necropola greacă de la Orgame face obiectul programnului franco-roman, Orgame/Argamum, necropole et territoire, Caraburun, Calugara, finanţat de Muzeul Luvru din Paris.
Descoperitor   Paul Nicorescu
Data descoperirii   1926-1932
Suprafața sitului   120 ha
Stare de conservare   medie / 29.12.2016
Riscuri naturale   Cutremur: 4 / 29.12.2016; Inundaţii: 4 / 29.12.2016; Incendii: 4 / 29.12.2016; Animale: 4 / 29.12.2016; Tornade: 4 / 29.12.2016; Exces de aciditate în sol: 4 / 29.12.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 29.12.2016; Vandalism: 5 / 29.12.2016; Furturi: 5 / 29.12.2016
Regim de proprietate   Public
Data ultimei modificări a fişei   15.12.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului (sec. XIII a. Chr.)    

 
 
Aşezare  Hallstatt timpuriu (sec. XI-IX î. Chr.) Babadag  

Toate observaţiile efectuate duc la concluzia că locuirea hallstattiană de la Capul Dolojman aparţine culturii Babadag II (sec.IX–VIII a.Chr.).


 
Cetate  Epoca arhaică (sec. VII a. Chr.) neprecizată  

Cele mai vechi urme de locuire propriu-zisă sunt din epoca arhaică. Urmele acesui strat nu au apărut în cadrul unor contexte arheologice închise, ci în interiorul stratului arhaic ce suprapune roca locală. Acesta a putut fi investigat numai în extremitatea estică a sectorului, pe o fâşie a cărei formă neregulată (dimensiuni aproximative 20 x 12 m) a fost determinată de fractura şi prăbuşirea în lac a stâncii. Stratul se prezenta ca o acumulare de pământ amestecat cu spărtură şi pulbere de calcar, cu cenuşă şi fragmente ceramice. El avea o culoare brun-gălbuie şi prezenta o consistenţă neomogenă, a cărei grosime varia între 0,10 m şi 0,70 m.
Ceramica greacă fragmentară, tipică, prezentă în acest strat se datează între cca 630 în. Chr. Şi sfârşitul secolului al VI-lea - începutul secolului al V-lea a. Singurele complexe arheologice clare decelate în interiorul stratului arhaic au fost două locuinţe şi două cuptoare artizanale. Una avea amenajată pe ea şi o vatră, şi două cuptoare artizanale ce datează din sec.VI a. Chr., respectiv din prima şi a doua jumătate a acestui secol.


TL-I-m-A-05808.01 
Cetate  Epoca clasică (V-IV a. Chr.)    

Datorită denivelării naturale a terenului şi a permanentelor reamenajări urbanistice, nici depunerile arheologice din epoca clasică (sec.V-IV a.Chr.) şi elenistică (sec. III-II a. Chr.) nu pot fi urmărite sub forma unui strat continuu şi de consistenţă omogenă pe toată suprafaţa sitului. Grosimea variază şi ea între 0,70 m şi 1,30 m, în funcţie de topografia sectorului şi de contextul arheologic interesat.
în cadrul stratului clasic au putut fi cercetate mai multe complexe, între care o groapă menajeră şi trei locuinţe (LC 1 , LC 2, LC 3). Caracteristic pentru toate aceste vestigii este faptul că ele nu par să prezinte mai multe faze de funcţionare.


TL-I-m-A-05808.01 
Cetate  Epoca elenistică (sec. III-II a. Chr.)    

Ultima etapă a istoriei preromane a Orgamei a fost sesizată stratigrafie pe toată suprafaţa sectorului (cu excepţia extremităţii estice şi sud-estice), în punctele unde săpăturile au coborât sub nivelul secolului al V-lea p. Chr. în cele mai multe cazuri verificate, vestigiile elenistice se suprapun celor clasice, formând un strat cu grosime şi consistenţă inegale, în care apar structuri construite.
Printre dărâmăturile acestora, marcate de incendiu, se află o cantitate remarcabilă de ceramică fragmentară (în cea mai mare parte întregibilă), ilustrând principalele categorii cu circulaţie în epocă: recipiente de stocare şi transport (amfore), ceramică uzuală, de bucătărie (ambele atât în varianta arsă oxidant, cât şi în varianta cenuşie), ceramică cu firms negru, inclusiv West Slope.


TL-I-m-A-05808.01 
Cetate  Epoca romană timpurie    

Observaţiile arheologice lasă să se înţeleagă că în această perioadă au avut loc decapări masive ale depunerilor rezultate din locuirea anterioară, cu nivelarea dărâmăturilor în vederea obţinerii 26 de suprafeţe edificabile. S-a constatat că în zonele mai înalte ale reliefului, decapările au atins nivelul stâncii, ştergând cu totul chiar şi urmele oraşului grec, rămase in situ numai în zonele joase ale amplasamentului. Chiar în aceste arii restrânse, stratigrafia greacă vine în contact direct cu cea romană târzie, fără a prezenta altfel decât întâmplător urme atribuibile epocii romane timpurii (rare fragmente ceramice şi monede izolate). Aşadar, nu există până în prezent, indicii arheologice clare pentru încadrarea tipologică a aşezării argamensilor în secolele II-IV p.Chr., şi cu atât mai mult, nu se poate vorbi, deocamdată, despre existenţa unor fortificaţii din această perioadă.


TL-I-m-A-05808.01 
Cetate  Epoca romană târzie (sec.IV–VII p.Chr.),)    

S-au păstrat urme mai consistente ale locuirii din secolul IV p.Chr., ilustrată prin construcţii cu mai multe încăperi, a căror existenţă şi menţinere în funcţie timp îndelungat au făcut necesare intervenţii de refacere sau recompartimentare. Zidurile acestor edificii sunt construite din piatră legată cu pământ, iar podelele sunt amenajate din pământ bătătorit sau din dalaje de plăcide calcar subţiri şi cu forme neregulate. În aceeaşi zonă dinafara fortificaţiilor târzii cercetările arheologice au identificat un drum pietruit, cu orientare SV-NE, a cărui perioadă de utilizare se întinde din al doilea sfert al secolului IV p.Chr., până către mijlocul secolului V p.Chr. Starea de conservare a vestigiilor din acest sector a avut de suferit încă din antichitate, deoarece în al treilea sfert al secolului IV p.Chr., el a fost abandonat ca spaţiu locuibil. Curând după aceea regimul său de folosinţă s-a modificat, terenul fiind destinat necropolei plane de înhumaţie din ultima perioadă de viaţă a cetăţii (secolele V-VII p.Chr.). Cea din urmă etapă din viaţa aşezării de la Capul Dolojman s-a consumat între secolul V p.Chr., şi primele decenii ale secolului VII p.Chr.


TL-I-m-A-05808.01 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. XI) bizantină  

Amplasamentul favorabil de la Capul Dolojman nu pare să mai fi fost exploatat de vreo comunitate umană până la restabilirea controlului bizantin asupra Dobrogei, la sfârşitul secolului X p.Chr. Câteva gropi de bordeie, o vatră deschisă, puţine fragmente ceramice provenind de la borcane decorate cu incizii orizontale şi o monedă de la împăratul Roman IV (1067-1071), descoperite mai ales în extremitatea sud-estică a Capului Dolojman, dar şi în zona dinafară a valurilor de pământ şi chiar în necropola greacă, ceea ce ar putea fi indiciile unei locuiri în forme modeste, risipită sau poate sezonieră, în cursul secolului XI p.Chr.


 
Basilica  Epoca romană (sec. VI-VII p. Chr.)    

Basilica II a avut două faze, sesizabile prin diferenţa de mortar din zidărie. În prima fază (secolul VI, poate mijlocul acestuia) ea împărţea accesul la stradă cu clădirea cu portic din faţa acesteia, cele două edificii fiind despărţite printr-un zid care taie oblic spaţiul dintre ele (interpretat de Paul Nicorescu drept zid de protecţie împotriva vântului). În a doua fază accesul la stradă era, probabil, mult mai direct, având în vedere faptul că edificiile din faţa basilicii sunt scoase din uz – nivelul şapei de mortar păstrate de la refacerea zidului bazilicii trece peste majoritatea clădirilor din partea de vest a acesteia. Se pare că această ultimă fază de funcţionare a bazilicii a fost foarte scurtă, deoarece, spre sfârşitul secolului VI, în apropiere se construiesc locuinţe cu orientare total diferită faţă de trama anterioară.


 
Basilica  Epoca romană (sec. V-VI p. Chr.)    

În urma cercetărilor arheologice s-a constatat că basilica a fost construită anterior zidului de incintă (construit în timpul lui Iustinian), deoarece acesta din urmă îşi modifică traseul în funcţie de edificiu, incluzând şi absida bazilicii.
Basilica I a avut două faze, încadrabile, în mare, prima sfârşitului de secol V, a doua în secolul VI p. Chr. Până spre sfârşitul acestuia. Cele două faze sunt evidenţiate de observaţiile efectuate la anexele basilicii – fundaţia zidului sudic al acestora stă pe plinta zidului de incintă, cronologic posterior construcţiei bazilicii – şi de modul în care fundaţia zidului atriului din faza a doua se aşează peste resturile fundaţiei zidului atriului din prima fază, pe un traseu uşor diferit.


 
Poartă  Epoca romană târzie (sec. IV-VII p. Chr.)    

În timpul cercetărilor arheologice a fost confirmată existenţa unei singure faze constructive, cea târzie, cel mai probabil în timpul lui Iustinian. Constructorii au folosit aici pământ de umplutură adus din altă parte, în care a fost găsită o săgeată - semn premonetar, din bronz.


 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren începutul sec. XX * POLONIC Pamfil
2. cercetare sistematică 2019 * ROȘCA Bogda
* COSTEA Sorin
* TOFAN Alexandru
* ALBERT Ovidiu
* PÎRNĂU Radu
* STANC Simina
* MUNTEANU Lucian
* PÄFFGEN Bernd
* IACOB Mihaela
* NIACȘU Lilian
* PARASCHIV Dorel
* NUȚU George
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
Facultatea de Geografie-Geologie, UAIC Iași * *
Ministerul Culturii * *
Ludwig-Maximilian Universität München * *
Institutul de Arheologie Iași * *
Facultatea de Biologie, UAIC Iași * *
Colegiul Naţional "Roman Vodă" Roman * *
Universitatea Dunărea de Jos din Galați * *
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași * *
Institutul de Geologie al Academiei Române, filiala Iași * *
3. cercetare sistematică 2019 Sectorul Poarta Mică * GRUMĂZESCU Gabriel
* TOFAN Alexandru
* PARASCHIV Dorel
* HONCU Ștefan
* MUNTEANU Lucian
Institutul de Arheologie Iași * *
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi * *
4. cercetare sistematică 2018 * NIACSU Lilian
* PÎRNĂU Radu
* ROȘCA Bogdan
* STANC Simina
* BUTE Nicu
* HONCU Ștefan
* PÄFFGEN Bernd
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* NUȚU George
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
Ministerul Culturii și Identității Naționale * *
Ludwig- Maximilian Universität München * *
Institutul de Arheologie Iaşi * *
Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași - Facultatea de Biologie * *
Institutul de Geologie al Academiei Române, filiala Iași * *
Facultatea de Geografie a Universităţii "A.I. Cuza" din Iaşi * *
5. cercetare sistematică 2017 Cercetătile arheologice s-au desfăşurat în perioada septembrie – octombrie 2017, pe două sectoare, fiind finanţate de Ministerul Culturii şi ICEM Tulcea. * COSTEA Sorin
* PAFFGEN Bernd
* HONCU Ștefan
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* NUȚU George
ICEM Tulcea * *
MCIN * *
IA Iaşi * *
Ludwig Maximilian Universität München * *
UDJ Galați * *
6. cercetare sistematică 2016 * PAFFGEN Bern
* MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* IACOB Mihaela
* NUȚU George
* MOCANU Marian
* MOCANU Diana
ICEM Tulcea * *
IAB * *
Ludwig Maximilian Universität München * *
7. cercetare sistematică 2015 * IACOB Mihaela
ICEM Tulcea * *
8. cercetare geofizică 2015 * NUȚU George
* PARASCHIV Dorel
* PÄFFGEN Bernd
* SCHARAFIN-HÖLZL Ursula
* HÖLZL Mario
Ludwig-Maximilians-Universität München * *
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
9. cercetare preventivă 2014 Sector „Baza arheologică” * COSTEA Sorin
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Eugen Dorel
* RUSU Vera
ICEM Tulcea * *
U Galaţi * *
10. cercetare sistematică 2014 Sectorul Extra muros * COSTEA Sorin
* HONCU Ştefan
* MATEEVICI Natalia
* PARASCHIV Eugen Dorel
* RUSU Vera
* TOPOLEANU Florin George
* NUȚU George
* IACOB Mihaela
* MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Mihaela
IAB * *
ICEM Tulcea * *
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău * *
UAIC Iaşi * *
U Galaţi * *
11. diagnoză 2014 * PARASCHIV Dorel
* IACOB Mihaela
* TOPOLEANU Florin
* NUȚU George
ICEM Tulcea * *
12. cercetare sistematică 2013 Punct: Cap Doloșman * TURICA Ciprian
* VIERU Adela
* TIȚĂ Diana
* COSTEA Sorin
* OVIDIU Albert
* CONDRAT Paul
* STANC Simina
* SERANFIR Vlad
* PARASCHIV Dorel
* IACOB Mihaela
* TOPOLEANU Florin
* RUSU Vera
* NUȚU George
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Facultatea de Istorie * *
Şcoala de Arte şi Meserii Jurilovca * *
Liceul Roman Vodă Roman * *
Universitatea Dunării de Jos, Galaţi * *
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca de Psihologie Bucureşti * *
13. cercetare sistematică 2012 * COSTEA Sorin
* STAN Diana
* HONCU Ștefan
* TURICĂ Ștefan
* PARASCHIV Dorel
* IACOB Mihaela
* NUȚU George
* MOCANU Marian
* TOPOLEANU Florin
* RUSU Vera
ICEM Tulcea * *
UAIC Iaşi * *
UDJ Galați * *
14. cercetare preventivă 2011 * ROSIGNOL Ingrid
* LEBOUTEILLER Pascal
* DUPONT Pierre
* DELFIEU René
* COMFORT Anthony F.
* GUY Max
* DOLEA Alexandra
* MUȘAT Alina
* IACOB Mihaela
* TOPOLEANU Florin
* RUSU Vera
* BARALIS Alexandre
* APOSTOL Virgil
* NICOLAE Lavinia
* SCHAUS SCHAUS Gerald
* LUNGU Vasilica
Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti * *
Wilfrid Laurier University, Toronto * *
Universitatea "Aristotel" Thessaloniki * *
Muzeul Naţional de Istorie a României * *
Universitatea Aix-en-Provence * *
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie * *
UMR 5140, CNRS, ArcheoLattes * *
University of Exeter, UK * *
UMR 5138, Maison de l'Orient Méditerrannéen, Lyon * *
Institutul Francez de Studii Anatoliene din Istanbul * *
Université Toulouse 3 * *
15. cercetare sistematică 2009 sectorul incinta greacă * DOLEA Alexandra
* MUȘAT Alina
* HONCU Ștefan
* VIRGIL Apostol
* OPAIȚ Andrei
* MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
* MĂRGINEANU - CÂRSTOIU Monica
IAB * *
IA Iaşi * *
MNIR * *
FIB * *
16. cercetare sistematică 2009 sector Basilica 2 * DOLEA Alexandra
* MUȘAT Alina
* ZAVALAȘ Theordor
* TOPOLEANU Florin
ICEM Tulcea * *
FIB * *
17. cercetare sistematică 2009 sector extramuros * IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* MOCANU Marian
ICEM Tulcea * *
18. cercetare sistematică 2009 sector Necropola Tumulară * DOLEA Alexandra
* MUȘAT Alina
* MANEA Carmen
* ZAVALAȘ Theodor
* LUNGU Vasilica
ISSEE Bucureşti * *
FIB * *
19. cercetare preventivă 2009 Punctul Două canale * IACOB Mihaela
* MOCANU Marian
* PARASCHIV Dorel
ICEM Tulcea * *
20. cercetare sistematică 2008 * DOBRESCU Violeta
* CRĂCANĂ Florentina
* COROPCEANU Ionuț
* MUȘAT Alina
* DOLEA Alexandra
* ZAIȚ Daniela
* MATEI Oana
* GHIAVON Jérémy
* VALETTE Philippe
* BARALIS Alexandre
* LUNGU Vasilica
* TOPOLEANU Florin
* COSTEA George
* RUSU Vera
* MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
* MĂRGINEANU - CÂRSTOIU Monica
IAB * *
ICEM Tulcea * *
ISSEE Bucureşti * *
Institut Français d'Etudes Anatoliennes, Istanbul * *
Ecole Pratique de Hautes Etudes -4ème Section, Sorbonne * *
Universitatea Lyon II * *
Facultatea de Istorie București * *
UDJ Galaţi * *
21. cercetare sistematică 2007 * RUSU Vera
* APOSTOL Virgil
* LUNGU Vasilica
* MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
* MĂRGINEANU - CÂRSTOIU Monica
IAB * *
ISSEE Bucureşti * *
MNIR * *
ICEM Tulcea * *
22. cercetare sistematică 2005 * VIZAUER Iulian
* TOPOLEANU Florin George
* VERA Rusu
* NUȚU George
* MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
IAB * *
ICEM Tulcea * *
DCCPCN Tulcea * *
23. cercetare sistematică 2004 * DAN Anca-Christina
* VIZAUER Iulian
* BÂLICI Ștefan
* TOPOLEANU Florin
* RUSU Vera
* MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
* MĂRGINEANU - CÂRSTOIU Monica
IAB * *
ICEM Tulcea * *
UAIM Bucureşti * *
DCCPCN Tulcea * *
École Normale Supérieure, Paris, Université de Reims, École Doctorale * *
24. cercetare sistematică 2004 * NUȚU George
* VIZAUER Iulian
* BÂLICI Ştefan
* TOPOLEANU Florin
* RUSU Vera
* MĂRGINEANU-CÂRSTOIU Monica
* MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Mihaela
IAB * *
ICEM Tulcea * *
UAIM Bucureşti * *
DCCPCN Tulcea * *
Absolvent UAIC * *
25. cercetare sistematică 2002 * VIZAUER Iulian
* APOSTOL Virgil
* BÂLICI Ștefan
* LUNGU Vasilica
* TOPOLEANU Florin George
* RUSU Vera
* MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
* MĂRGINEANU - CÂRSTOIU Monica
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
ICEM Tulcea * *
ISSEE Bucureşti * *
UAIM Bucureşti * *
Muzeul Național de Istorie a României * *
DJCCPCN Tulcea * *
26. cercetare sistematică 2001 * LUNGU Vasilica
* VIZAUER Iulian
* BÂLICI Ştefan
* APOSTOL Virgil
* AILINCĂI Sorin
* TOPOLEANU Florin
* MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Mihaela
* MĂRGINEANU CÂRSTOIU Monica
* MIRȚOIU Nicolae
IAB * *
ICEM Tulcea * *
MNIR * *
UAIM Bucureşti * *
DJCCPCN Tulcea * *
ISSEE Bucureşti * *
27. cercetare sistematică 2000 * MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
* MĂRGINEANU - CÂRSTOIU Monica
* IACOB Mihaela
* LUNGU Vasilica
* TOPOLEANU Florin George
* VIZAUER Iulian
ICEM Tulcea * *
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
28. cercetare sistematică 1999 sector incintă greacă * MIHĂILESCU-BÂRLIBA Lucrețiu
* IACOB Mihaela
* LUNGU Vasilica
* TOPOLEANU Florin George
* MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
* MĂRGINENU-CÂRSTOIU Monica
* OŢA Liana Loredana
* SARVAȘ Gabriela
* MALAGEAN Marian
* ALEXANDRESCU Cristina-Georgeta
* ANGHEL Sorin
* BRUSTUR Titus
* TUDORACHE Vera
* VIZAUER Iulian
* WELSFORD Thomas
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
ICEM Tulcea * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
29. cercetare sistematică 1998 Cercetări în necropola tumulară * MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
30. cercetare sistematică 1997 Cercetări realizate în: sector F.E, sector intervalar, necropola tumulară * MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
31. cercetare sistematică 1996 Cercetări realizate în: sector FE, sector intervalar * MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
32. cercetare sistematică 1995 Cercetări realizate în: necropola tumulară, basiliaca M are * MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Mihaela
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
33. cercetare sistematică 1994 sector extramuros * IACOB Mihaela
ICEM Tulcea * *
34. cercetare sistematică 1994 * PINTILEI-BARARIU Mihaela
* TOPOLEANU Florin
* IACOB Mihaela
* LUNGU Vasilica
* TUDORACHE Vera
* MAZĂRE Paula
* MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Mihaela
* MĂRGINEANU-CÂRSTOIU Monica
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
ICEM Tulcea * *
Univrsitatea "Alexandru Ioan Cuza"Iași * *
35. sondaj 1965 * COJA Maria
Institutul de Arheologie Bucureşti * *
36. cercetare sistematică 1926-1932 * NICORESCU Paul

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2262-2263, 184-187 [ordin MC]
2. Coja, Maria, Une boucle de ceinture paléochrétienne en bronze a Argamum, Dacia N.S., 26, 1982, 171-175 [Publicaţie]
3. Mănucu-Adameşteanu Mihaela, Un mormînt germanic din necropola cetăţii Argamum, SCIVA, 2, 31, 1980, 321-330 [Publicaţie]
4. Lungu, Vasilica, Une tombe du Ive siecle av. J. C. dans la nécropole tumulaire de la cité d’Orgamé-Argamum, Peuce, 11, 1995, 231-263 [Publicaţie]
5. Mărgineanu, Monica; Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Incinta romano – bizantinã a cetãtii Argamum: tronsonul de est, SCIVA, 3-4, 49, 1998, 233-258 [Publicaţie]
6. Preda, Florentina, Vârfuri de săgeţi cu valoare monetară descoperite pe litoralul de NV al Mării Negre, AUB, seria ştiinţe sociale-istorie, IX, 16, 1961, 11 [Publicaţie]
7. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Jurilovca - Cetatea greco-romană, 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
8. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 179-181, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1412 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 118-119, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1009 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 51-53, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=872 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela; Topoleanu, Florin; Vizauer, Iulian; Lungu, Vasilica, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, 173-176, 108, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2000 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cetatea greco-romană Orgame/Argamum, 2004 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
13. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XIII, Constanţa, 1980, 66-118 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
14. Alexandrescu, Petre, Histria în epoca arhaică, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 23 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
15. Florescu, Radu, Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană şi macedoneană, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 174 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
16. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4034&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman-2008 [Publicaţie]
17. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3418 [Publicaţie]
18. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3908 [Publicaţie]
19. Lungu, Vasilica, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=129 [Publicaţie]
20. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=325 [Publicaţie]
21. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=470 [Publicaţie]
22. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=530 [Publicaţie]
23. Topoleanu, Florin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1008 [Publicaţie]
24. Iacob, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1007 [Publicaţie]
25. Topoleanu, Florin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1411 [Publicaţie]
26. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2001 [Publicaţie]
27. Lungu, Vasilica, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2003 [Publicaţie]
28. Topoleanu, Florin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2002 [Publicaţie]
29. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2263 [Publicaţie]
30. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2264http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2264 [Publicaţie]
31. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2262 [Publicaţie]
32. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3154 [Publicaţie]
33. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1663 [Publicaţie]
34. Lungu, Vasilica, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4035 [Publicaţie]
35. Topoleanu, Florin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4036&d=Jurilovca-Tulcea-Sector-central-%96-Basilica-II-2008 [Publicaţie]
36. Iacob, Mihaela, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4339&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman-2009 [Publicaţie]
37. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4337&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman-2009 [Publicaţie]
38. Lungu, Vasilica, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4340&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman-2009 [Publicaţie]
39. Topoleanu, Florin, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4338&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman-2009 [Publicaţie]
40. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4336&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman-2009 [Publicaţie]
41. Iacob, Mihaela, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4341&d=Jurilovca-Tulcea-Raport-privind-cercetarea-preventiva-efectuata-in-punctul-„Doua-canale-2009 [Publicaţie]
42. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4551&d=Jurilovca-Tulcea-Cetate-Zimbru-Tumulul-Ivan-Bair-2010 [Publicaţie]
43. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4552&d=Jurilovca-Tulcea-Cetate-Zimbru-Tumulul-Ivan-Bair-2010 [Publicaţie]
44. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4553&d=Jurilovca-Tulcea-Cetate-Zimbru-Tumulul-Ivan-Bair-2010 [Publicaţie]
45. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4554&d=Jurilovca-Tulcea-Cetate-Zimbru-Tumulul-Ivan-Bair-2010 [Publicaţie]
46. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4555&d=Jurilovca-Tulcea-Cetate-Zimbru-Tumulul-Ivan-Bair-2010 [Publicaţie]
47. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4556&d=Jurilovca-Tulcea-Cetate-Zimbru-Tumulul-Ivan-Bair-2010 [Publicaţie]
48. Lungu, Vasilica, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4842&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman-Argamum-2011 [Publicaţie]
49. Mănucu Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2014, 31-33, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5290&d=Jurilovca-Tulcea-Cap-Dolojman-2014 , http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5288&d=Jurilovca-Tulcea-Cap-Dolojman-2014 [Publicaţie]
50. Paraschiv, Dorel, 35. Jurilovca, jud. Tulcea - Punct: Orgame / Argamum, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2017, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2018, 75-77 [Publicaţie]
51. Paraschiv, Dorel, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 111-114, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6152&d=Jurilovca-Tulcea-Orgame/Argamum-2018 [Publicaţie]
52. Nicorescu, P., Les basiliques byzantines de Dolojman, BSH, 1, XXV, 1944, 95-101 [Publicaţie]
53. Coja, Maria, Cercetãri pe malul lacului Razelm. Epoca romanã și romano-bizantină, Peuce, II, Tulcea, 1971, 179-191, https://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-veche/02-Peuce-SV-II-1971/13-Coja.pdf [Publicaţie]
54. Coja, Maria, Cercetări noi în așezarea greco-romană de la Capul Dolojman - Argamum (?), Buletinul Monumentelor Istorice, 3, 1972, 33-42 [Publicaţie]
55. Coja, Maria, Recherches dans un établissement peu connu et observations sur son territoire, Actes du II e Congres International des Etudes du Sud-Est Éuropéen, Athenes, 1972, 267-274 [Publicaţie]
56. Coja, Maria, Les fortifications grecques dans les colonies de la côte ouest du pont Euxin, La fortification dans l'histoire du monde grec, Actes du Colloque International de Valbonne, ed. P. Leriche si H. Treziny, 1982, p.100, fig. 219 [Publicaţie]
57. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Le rôle de la colonie grecque Orgamé dans la diffusion des éléments de civilisation hellénique, PRAKTIKA - Actes du XII-e Congres International d'Archéologie Classique, Athenes, 1983, 169-175 [Publicaţie]
58. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Orgamé polis, Pontica, 25, Constanța, 1992, 55-68, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCX3NlenZxenB3V2c/view [Publicaţie]
59. Lungu, Vasilica, Circulatia amforelor stampilate în zona Capul Dolojman, Pontica, 25, Constanța, 1992, 68-98, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCTHB6SG9XT0N0VVU/view [Publicaţie]
60. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Polis epi to Istro, Omaggio a Dinu Adamesteanu, ed. Marius Porumb, Ed. Clusium, Cluj - Napoca, 1996, 101-109 [Publicaţie]
61. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Céramique archaique d’Orgamé, Civilisation grecque et cultures périphériques. Hommage a Petre Alexandrescu a son 70-e anniversaire, ed. Al. Avram si M. Babes, Ed. Enciclopedicã, București, 2000, 195-204 [Publicaţie]
62. Lungu, Vasilica; Poenaru Bordea, Gheorghe, Civilisation grecque et cultures périphériques, Hommage a Petre Alexandrescu a son 70-e anniversaire, ed. Al. Avram si M. Babes, Ed. Enciclopedicã, București, 2000, 195-204 [Publicaţie]
63. Lungu, Vasilica, Une tombe d’un heros et l’organisation de la necropole d’une cite milesienne du Pont Euxin, Pratiques funéraires dans l'Europe des XIII-e - IV-e s. av. J.-C. , Actes du IIIe Colloque International d'Archeologie Funeraire, Tulcea, 2000, 67-85 [Publicaţie]
64. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Argamum. Sectorul Falezã Est (F. E.), Santierul Argamum, Materiale si Cercetãri Arheologice (s.n.), I, Academiei Române, București, 1999(2000), 145-164 [Publicaţie]
65. Topoleanu, Florin, Argamum. Sector "Bazilica II" (1981-1994). Consideratii preliminare privind locuirea romanã târzie, Santierul Argamum, Materiale si Cercetãri Arheologice (s.n.), I, Academiei Române, București, 1999(2000), 191-201 [Publicaţie]
66. Iacob, Mihaela, Sector extra muros, 1977-1980; 1994-1995, Santierul Argamum, Materiale si Cercetãri Arheologice (s.n.), I, Academiei Române, București, 1999(2000), 175-189 [Publicaţie]
67. Iacob, Mihaela; Mănucu-Adameșteanu, Mihaela; Poenaru Bordea, Gheorghe, Argamum. Descoperiri monetare. Conspect preliminar, Santierul Argamum, Materiale si Cercetãri Arheologice (s.n.), I, Academiei Române, București, 1999(2000), 203-213 [Publicaţie]
68. Lungu, Vasilica, Argamum. Necropola tumularã. Sãpãturile arheologice din anii 1988, 1990-1996, Santierul Argamum, Materiale si Cercetãri Arheologice (s.n.), I, Academiei Române, București, 1999(2000), 203-213 [Publicaţie]
69. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Amforele arhaice de la Orgame si câteva probleme de economie anticã, Pontica, 33-34, Constanța, 2000, 211-218, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCbVVfUEZDa3BUUEE/view [Publicaţie]
70. Lungu, Vasilica, Timbres amphoriques de l’habitat d’Orgame–Argamum (I), Peuce S.N., 14, Tulcea, 2016, 43-78, https://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/02-Lungu-Peuce-SN-14-2016-3_opt.pdf [Publicaţie]
71. Iacob, Mihaela, Piese romane de bronz descoperite la Argamum, Peuce S.N., II, Tulcea, 2004, 161-168, https://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-noua/02-Peuce-SN-II-2004/10-Iacob.pdf [Publicaţie]
72. Nuțu, George; Topoleanu, Florin; Anton, Daniel, Römische und frühbyzantinische fibeln aus Argamum (Scythia Minor), Pontica, 47, Constanța, 2014, 285-293, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCTmFZWVB3Z0tDcjQ/view [Publicaţie]
73. Ailincăi, Sorin; Mirițoiu, N.; Soficaru, A. D., O groapă cu resturi umane atribuită culturii Babadag descoperită în nivelul precolonial de la Orgame (Jurilovca, jud. Tulcea), Arheologia Moldovei, 26, Iași, 2003 (2005), 307-324 [Publicaţie]
74. Baralis,Alexander; Nedev, D; Gyzelev, M.; Iacob, Mihaela; Lungu, Vasilica; Mănucu-Adameșteanu, Mihaela, Panayotova, K., Appolonia du Pont et Orgamè/Argamum – bilan des campagnes 2010, Dialogues d'Histoire Ancienne, 36/22011, 2011, 178-188 [Publicaţie]
75. Baralis,Alexander; Nedev, D; Gyzelev, M.; Iacob, Mihaela; Lungu, Vasilica; Mănucu-Adameșteanu, Mihaela, Panayotova, K., Le programme ANR Pont-Euxin : bilan des campagnes 2011 à Apollonia du Pont (Sozopol, dpt. de Bourgas, Bulgarie) et Orgamè / Argamum (Jurilovca, dpt. de Tulcea, Roumanie), Dialogues d'Histoire Ancienne, 37/2, 2012, 210-233 [Publicaţie]
76. Barnea, Ion, Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României - Argamum, București, 2012, 210-233 [Publicaţie]
77. Coja, Maria, Enciclopedia Civilizaţiei Romane, s.v. Argamum, București, 1980, 81-82 [Publicaţie]
78. Iacob, Mihaela; Poenaru Bordea, Gheorghe, Les monnaies des IVe-VIIe siècles découvertes à Argamum (Scythie Mineure), Internationaler Numismatischer Longress Berlin 1997, Akten II, Bernd Kluge und Berhard Weiser, Berlin, 2000, 780-792 [Publicaţie]
79. Iacob, Mihaela, Tezaurul de monede romane târzii de la Argamum (Cap Dolojman, jud. Tulcea), Simpozion de numismatică, Chişinău 24-26 septembrie 2002, București, 2003, 113-136 [Publicaţie]
80. Lungu, Vasilica, Importuri elenistice la Orgame, Symposia Thracologica, 7, 1989, 79-82 [Publicaţie]
81. Topoleanu, Florin, Considerații preliminare privind lămpile grecești și elenistice de la Orgame / Argamum (com. Jurilovca, jud. Tulcea), Peuce S.N., XI, Tulcea, 2013, 43-65, https://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-noua/10-Peuce-SN-XI-2013/03-Topoleanu-Peuce-11-2013.pdf [Publicaţie]
82. Pipidi, D. M., Argamum în inscripţii, Studii de istorie şi epigrafie, București, 1988, 212-213 [Publicaţie]
83. Paraschiv, Dorel, Contribuţii la studiul ceramicii romane de la Argamum. Sectorul extra muros. I. Amforele, în Orgame/Argamum. Supplementa I. A la recherche d'une colonie, Actes du Colloque International "40 ans de recherche archeologique a Orgame/Argamum, București, 2006, 285-342 [Publicaţie]
84. Nuțu, George; Iacob, Mihaela, Fibbie romane d’Argamum (Moesia Inferiore/Scythia). settore “Extra Muros”, Annuario dell'Istituto romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia X-XI, 2012, 21-32 [Publicaţie]
85. Nuțu, George; Iacob, Mihaela, Piese de centura romane descoperite la Argamum Sector Extra Muros, SAA, Iași, 2011, 197-229 [Publicaţie]
86. Mănucu-Adameșteanu, Mihaela, Orgame/Argamum, Cercetări arheologice II. Ceramica arhaică, București, 2008 [Publicaţie]
87. Mănucu-Adameșteanu, Mihaela; Bîrzescu, Iulian, Amphores commerciales archaïques de Histria et Orgamé. Une approche quantitative, Orgame/Argamum. Suppl. 1, 2006, 151-169 [Publicaţie]
88. Paraschiv, Dorel, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 228-231, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6378&d=Jurilovca-Tulcea-Orgame/Argamum-2019 [Publicaţie]
89. Iacob, Mihaela et alii, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Cap Dolojman | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5288&d=Jurilovca-Tulcea-Cap-Dolojman-2014 [Publicaţie]
90. topoleanu, Florin et alii, Punct: Cap Dolojman, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4950&d=Jurilovca-Tulcea-Cap-Dolojman-2012 [Publicaţie]
91. Paraschiv, Eugen Dorel et all, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Capul Dolojman, Insula Bisericuţa | Anul: 2015, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, 2016, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5543&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman-Insula-Bisericuta-2015 [Publicaţie]
92. Iacob, Mihaela et alii, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Orgame/Argamum | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5761&d=Jurilovca-Tulcea-Orgame/Argamum-2016 [Publicaţie]
93. Iacob, Mihaela et all, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Capul Dolojman - Insula Bisericuţă | Anul: 2001, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1409&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman--Insula-Bisericuta-2001 [Publicaţie]
94. Oța, Liana Loredana, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Anul: 2001, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1410&d=Jurilovca-Tulcea-2001 [Publicaţie]
95. Paraschiv, Eugen Dorel et all, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Cap Dolojman | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5199&d=Jurilovca-Tulcea-Cap-Dolojman-2013 [Publicaţie]
96. Publicaţie
97. Paraschiv, Eugen Dorel et all, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5986&d=Jurilovca-Tulcea-Cetate-2017 [Publicaţie]
98. Paraschiv, Eugen Dorel et all, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5987&d=Jurilovca-Tulcea-Cetate-2017 [Publicaţie]
99. Bottez, Valentin et all, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Orgame | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6256&d=Jurilovca-Tulcea-Orgame-2017 [Publicaţie]
 
Fotografii sit