Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161473.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-A-05952
Nume   Situl arheologic de la Turcoaia (Troesmis) - Cetatea de Est
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Turcoaia
Localitate   Turcoaia
Punct   Cetatea de Est
Reper   Situl se află în extravilan, în colţul de nord - vest al Dobrogei, la cca. 2,5 km N de limita nordică a satului Turcoaia, pe malul drept al braţului Măcin, la 15 km sud de oraşul Măcin – Arrubium şi la 4 km nord de comuna Turcoaia, lăngă balta şi fostul cătun Igliţa, la un vad important pentru trecerea Dunării.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Cetatea Troesmis, amplasată în nord-vestul Dobrogei, avea un rol strategic pe frontiera dunăreană a Imperiului roman. Situl este localizat într-o regiune în care, în secolul al XIX-lea exista un cătun pe nume Igliţa, nume sub care localitatea antică a şi intrat în literatura de specialitate. Ruinele cetăţii sunt în prezent răspândite pe o arie destul de întinsă între balta Igliţa, dealul "Piatra Râioasă" şi comuna Turcoaia. Între aceste vestigii se individualizează două fortăreţe construite pe două înălţimi deasupra Dunării, între care există o distanţă de numai 400 m şi care sunt separate de o vale. În literatura de specialitate de astăzi sunt cunoscute sub numele convenţional de Cetatea de Est şi Cetatea de Vest după ce, la început, erau prezentate ca Cetatea de Sud şi Cetatea de Nord. Acestea au fost identificate cu Troesmis încă din anul 1861, datorită inscripţiilor apărute aici: numărul lor foarte mare a stârnit un interes deosebit care, de multe ori, s-a transformat într-o acţiune sistematică de demantelare a zidurilor de incintă.
Cele mai semnificative date din istoria sitului de la Troesmis sunt furnizate de izvoarele scrise, începând cu menţiunea pentru anul 15 p. Chr. la Ovidius (Pont. IV, 9, 78-79) şi până la cea mai târzie, din sec. al X-lea, la Constantin VII Porphirogenetos (de Them. 2,47,17). Izvoarele scrise, mai ales inscripţiile, atestă în secolul al II-lea lagărul legiunii V Macedonica, canabae-le aferente precum şi o altă aşezare civilă. După dislocarea legiunii, la Troesmis este atestat un municipium. Unităţile militare menţionate de Notitia Dignitatum (Or. 39, 23 şi 29) cel mai probabil s-au succedat şi au fost în garnizoană în Cetatea de Est. Până în prezent nu este clarificată localizarea în teren a nucleelor de aşezare de epocă romană.
Observații   Primele „cercetări arheologice” s-au făcut de către misiuni ştiinţifice străine într-o perioadă în care Dobrogea se afla încă sub stăpânirea Imperiului Otoman.
1860: Inginerul francez Désiré More a obţinut de la guvernul otoman, prin mijlocirea lui Rachid Paşa, guvernatorul Tulcei, concesiunea unui teren necesar pentru construirea unei ferme model. Acest teren era situat într-un loc pustiu, numit Igliţa şi cuprindea şi zona arheologică de la Troesmis. Désiré More a obţinut şi permisiunea să sape ruinele şi să deschidă o carieră pentru exploatarea granitului. Lucrările au afectat, în primul rând, zidurile Castrului de Est.
1860 - 1861, a fost curăţat turnul nordic, fiind descoperite „20 de petre cu inscripţii latine bine conservate”, care au stărnit interesul specialiştilor din Europa şi au dus la organizarea mai multor expediţii. (Gh. Mănucu-Adameşteanu 2010, 437).
În anul 1864, comisarul francez Engelhard, de la Comisia Europeană a Dunării care îşi avea sediul la Galaţi, a descoperit 20 de inscripţii, care au intrat rapid în circuitul ştiinţific, fiind publicate în mai multe reviste de specialitate din Franţa, Italia dar şi din România.
1865, la iniţiativa împăratului Napoleon al III-lea, o misiune franceză condusă de către Gustave Boissière şi Ambroise Baudry, au efectuat cercetări care au început cu lagărul de Sud, actuala Cetate de Est, pe baza cărora se întocmeşte un plan foarte schematic care a rămas multă vreme singurul pentru Cetatea de Est.
1867 - Ernest Desjardins a iniţiat a treia campanie „arheologică”, în Cetatea de Est, care s-a soldat cu alte 27 de inscripţii. Raportul său consemna sumar existenţa şanţurilor şi a valurilor externe şi marea întindere de ruine în jurul celor două cetăţi.
După obţinerea independenţei Dobrogei în anul 1878 şi realipirea la România, Grigore Tocilescu face mai multe deplasări la Troesmis urmărind, cu precădere, mărirea fondului de inscripţii. Rezultatele cercetărilor efectuate sau coordonate de către acesta sunt cunoscute prin intermediul a trei schiţe întocmite de către Pamfil Polonic.
De-a lungul secolului următor Troesmis a devenit renumit pentru descoperirile de inscripţii şi alte monumente din piatră. Majoritatea acestor epigrafe au fost scoase din zidurile celor două fortificaţii unde fuseseră refolosite ca material de construcţie. Inscripţiile sunt deosebit de valoroase prin informaţia pe care o transmit referitor la locuirea, administrarea şi populaţia din aşezările de la Troesmis în perioada secolelor II-III p.Chr.
în anul 1939, Emil Coliu, începe o nouă campanie arheologică, dar moartea neaşteptată a acestuia întrerupe desfăşurarea proiectului. În acel an s-au făcut cercetări la ambele cetăţi, accentul fiind pus, din nou, pe dezvelirea incintelor şi recuperarea inscripţiilor.

În anii '70 ai secolului trecut amenajarea unui canal de irigaţii şi a unei ferme de suine în arealul aşezărilor antice a prilejuit şi o serie de săpături de salvare, chiar dacă de mică întindere şi de durată scurtă. Rapoartele de contextele reperate, nu au putut, tocmai datorită caracterului lor, clarifica nicio chestiune privind amplasarea şi extinderea locuirii antice.
Observaţii deosebit de preţioase din aceeaşi perioadă, publicate ceva timp mai târziu, se datorează Ioanei Bogdan-Cătăniciu.
1873 - Theodor Momsen publică Corpus Inscriptionum Latinarum, unde, în volumul III, partea a doua, nr. 6162 – 6217, au fost incluse toate cele 55 de inscripţii descoperite şi cunoscute până atunci.
1976 - Turnul rectangular de pe latura nordică a Cetăţii de Vest a fost dezvelit de piatra de parament.
În această direcţie s-a dovedit fructuoasă întreprinderea lui Al. S. Ştefan care a valorificat fotografii aeriene alb-negru din anii '50-'60. Stereorestituţia propusă de el, pe care sunt marcate cele două fortificaţii precum şi cele trei şanţuri de apărare cu valurile aferente pe platoul dintre acestea, constituie şi astăzi o bază de studiu. Cartarea numeroaselor tronsoane de drum şi tumuli este, pe de altă parte, mai puţin convingătoare.
1977 - s-a trecut la materializarea unui proiect de irigare a unor mari suprafeţe din zonă. Varianta iniţială care prevedea excavarea unui şanţ de alimentare cu apă, lat de 20 metri, care urma să traverseze aşezarea extra muros de la Cetatea de Est, de la sud la nord, a fost înlocuită cu o conductă metalică suspendată, cu diametrul de 2 m. Aceasta se sprijinea pe 73 de stâlpi.
În cursul acestor cercetări s-a constatat că aşezarea civilă a fost marcată, în cursul secolului al VI-lea, de un puternic incendiu, după care, pană la începutul secolului al VII-lea, locuirea capătă un caracter sporadic.
La începutul secolului al XX-lea Troesmis revenea în atenţia publicului după ce în comerţul de antichităţi londonez fuseseră scoase la licitaţie două table din bronz aproape întregi care purtau inscripţionate capitole din legea municipiului roman. W. Eck a fost cel care a studiat această descoperire epigrafică. Pe cele două table, pe care se păstrează părţi din capitolele al XI-lea respectiv al XXVII-lea – al XXVIII-lea, se fac precizări privind alegerea solilor oraşului şi condiţiile pe care candidaţii la alegeri trebuiau să le îndeplinească, este menţionat numele complet şi oficial al oraşului (municipum Marcum Aurelium Antoninum et Lucium Aurelium Commodum Augustum Troesmensium) care asigură datarea acordării statutului de municipium aşezării urbane de la Troesmis în anii 177-180 p. Chr., în timpul domniei comune împăraţilor Marcus Aurelius şi Commodus.
Data ultimei modificări a fişei   24.10.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
tezaur        A fost descoperit un tezaur monetar în cursul unei periegheze  
Necropolă tumulară  Epoca romană neprecizată  

Pentru Troesmis nu sunt publicate rapoarte de săpătură pentru niciunul dintre numeroşii tumuli care se pot observa pe o distanţă de până la 3,5 km. în afara aşezării, atât pe fotograme alb-negru, pe ortofotograme actuale, pe fotografii din satelit cât şi pe imaginea obţinută prin teledetecţie. Mulţi dintre ei au fost distruşi de construcţiile din perioada comunistă, alţii aplatizaţi de lucrările agricole.

TL-I-m-A-05952.04 
Necropolă plană  Epoca postromană (secolele XI-XIII) Neprecizat  

În cursul cercetărilor arheologice de salvare desfăşurate în anul 1977, în apropierea Cetăţii de Est, în casetele 21, 23 – 26 şi 37 au fost surprinse 10 morminte de înhumaţie, dispuse pe un şir, cu intervale inegale între ele. Au fost descoperite numai morminte de adulţi, orientate V – E, cu mâinile împreunate pe bazin sau abdomen. Numai cele din caseta 37 au fost depuse în sicrie. „Mormintele 6 şi 8 prezintă piese de inventar, fragmente de brăţări de sticlă albastră, confecţionate din bară ovală, respectiv pătrată“. Pe baza acestor „elemente de inventar”, a poziţiei mâinilor şi a cuptorului menajer descoperit în caseta 9, s-a apreciat că aceste morminte pot aparţine secolului al XIII-lea.
Conform Adrianei Panaite, prezenţa fragmentelor de brăţări de sticlă trebuie pusă în legătură cu etapa de locuire din secolele X – XI, documentată şi printr-un cuptor menajer din secolul al XI-lea. Pe baza ultimelor monede bizantine descoperite aici, doi folles anonimi din clasa C, atribuiţi împăratului Mihail al IV-lea (1034 - 1041), se poate aprecia că locuirea din această zonă şi – a încetat existenţa în urma unui atac al populaţiilor migratoare, probabil în cursul anului 1036. Astfel, acest cimitir este probabil posterior secolului al XI-lea şi se poate presupune că aparţine locuitorilor aşezaţi la Cetatea de Vest.

 
cetate  Epoca romană târzie neprecizată  

Fortificaţia a fost construită pe un platou situat deasupra carierelor de granit de la Cotul Armanului: ea are o formă pătrată, cu laturile de nord şi sud de 120 m, iar cele de est şi vest de 145 m. Latura sudică se sprijinea pe malul abrupt al Dunării, sistemul de apărare fiind completat de un val şi un şanţ. Pe baza fotografiilor aeriene s-a putut observa că această fortificaţie a fost în întregime afectată de vechile intervenţii şi viitoarele săpături nu vor avea la dispoziţie nicio zonă compactă pentru cercetare.
Toate intervenţiile arheologice s-au concentrat asupra valorificării vestigiilor din epoca romană – incinte şi inscripţii, foarte rar fiind menţionate şi alte materialele arheologice.

TL-I-m-A-05952.03 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. supraveghere arheologică 2020

* MIHAIL Florian
* "  
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
2. supraveghere arheologică 2019

Perioada desfășurare: august-octombrie 2019.

* MIHAIL Florian
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
3. cerere pentru utilizarea detectorului de metale 2015

* MOCANU Marian
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
4. cercetări geofizice 2004

* SCURTU Florin
GEI-PROSECO Bucureşti * *
5. cercetare sistematică 2002

Cerere de cercetare sistematică respinsă oficial

* OPRIŞ Ioan C.
* SIMION Gavrilă
* FLORESCU Radu
* FLORESCU Stan
* IONESCU Călin
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion", Tulcea * *

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2008, p. 2284, poz. 438-442 [ordin MC]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Custurea, Gabriel; Vertan, A.; Talmaţchi, Gabriel, Descoperiri monetare în Dobrogea (XI), Pontica, XXX, Constanţa, 1997, 371-387, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2ZNWJiYm5DanpRSzg/view [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Matei, Cristian, Consideraţii privind raportul dintre Classis Flavia Moesica şi fortificaţiile limesului roman de la Dunărea de Jos (sec. I-VI), Pontica, XXIV, Constanţa, 1991, 143-158, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2ZYk9zVngyb1JOakk/view [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Sîrbu, Valeriu, Nouvelles considérations générales concernant l'importation des amphores greques sur le territoire de la Roumanie (les VIe-Ier siècles av.n.è.), Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 43-67, https://revistapontica.wordpress.com/revista/nr-16-1983/ [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Lungu, Virgil; Chera, Constantin, Contribuţii la cunoaşterea complexelor funerare de incineraţie cu "rug busta" de epocă elenistică şi romană de la Tomis, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 89-114, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2ZbkZDbGcyT1JPODQ/view [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Florescu, Radu, Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană şi macedoneană, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 171-177, https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2Za0ZXMTRjY1hwQm8/view [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Scurtu, Florin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3253 [Publicaţie]
9. Alexandrescu, Cristina-Georgeta; Gugl, Christian, Troesmis și romanii la Dunărea de Jos. Proiectul Troesmis 2010-2013, Peuce – Studii și cercetări de istorie și arheologie, XII (s.n.), Tulcea, 2014, 289-306, http://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-noua/11-Peuce-SN-XII-2014/09-Alexandrescu-Gugl-Peuce-SN-12-2014ca.pdf [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Mușețeanu, Crișan, Fragmente sculpturale de la Troesmis, Peuce – Rapoarte, cataloage, studii și note de istorie și arheologie, IX, Tulcea, 1984, 235-236; 631-632, http://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-veche/09-Peuce-SV-IX-1984/13-Museteanu-a.pdf [Publicaţie]
11. Cîrjan, Romeo, The municipal law of Troesmis: preliminary remarks, Moesica et Christiana, Studies in honour of Professsor Alexandu Barnea, Brăila, 2016, 289-300 [Publicaţie]
12. Alexandrescu, Cristina - Georgeta, On the funerary altar of Valerius Firmus, veteran of legio V Macedonica în Troesmis (ISM V, 196), Moesica et Christiana, Studies in honour of Professsor Alexandu Barnea, Brăila, 2016, 57-66 [Publicaţie]
13. Liușnea, Mihaela-Denisia, Considerații privind limes-ul roman în perioada Principatului, la Dunărea de Jos, Carpica, XXIX, 2000, 71-82, http://www.cimec.ro/pdf/carpica/dl.asp?filename=29-carpica-XXIX.pdf [Publicaţie]
14. Doruțu-Boilă, Emilia, Castra Legionis V Macedonicae und Municipium Troesmense, Dacia – Revue d’archaéologie et d’histoire ancienne, 16, București, 1972, 133-144 [Publicaţie]
15. Bounegru, Octavian, Chiriac, C., Noi descoperiri arheologice și numismatice la Troesmis, Peuce, IV, 1975, 97-108, http://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-veche/03-Peuce-SV-IV-1973-1975-Istorie/06-Chiriac-Bounegru.pdf [Publicaţie]
16. Simion, Gavrilă, Șantierul archeologic Troesmis, Peuce, VIII, 1980, 152-288, http://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-veche/08-Peuce-SV-VIII-1980-Istorie/06-cu-1-Simion.pdf [Publicaţie]
17. Simion, Gavrilă, Săpăturile de salvare de la Troesmis 1977, Peuce, VIII, 1980, 153-158, http://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-veche/08-Peuce-SV-VIII-1980-Istorie/06-cu-1-Simion.pdf [Publicaţie]
18. Baumann, Victor, Observațiile topo-stratigrafice asupra locuirii de la Troesmis (casetele 1-40), Peuce, VIII, 1980, 159-196, http://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-veche/08-Peuce-SV-VIII-1980-Istorie/06-cu-2-Baumann.pdf [Publicaţie]
19. Opaiț, Andrei, Troesmis. Așezarea romană timpurie de pe platou, Peuce, VIII, 1980, 197-217, http://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-veche/08-Peuce-SV-VIII-1980-Istorie/06-cu-3-Opait.pdf [Publicaţie]
20. Aparaschivei, Dan, Municipiul Troesmis. Instituții și elite, Peuce, III-IV (s.n.), 2006, 189-208, http://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-noua/03-Peuce-SN-III-IV-2005-2006/10-Aparaschivei.pdf [Publicaţie]
21. Seeck, Otto, Notitia Dignitatum accedunt Notitia Urbis Constantinopolitanae et Laterculi provinciarum, Berlin, 1876, 29, 39 [Publicaţie]
22. Vulpe, Radu, Barnea, Ion, Din istoria Dobrogei - Romanii la Dunărea de Jos, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1968 [Publicaţie]
23. Tabula Peutingeriana, Codex Vindobodenis 324, Vollständige Faksimile Ausgabe, Originalformat, Granz, 1975, 7, 3, 4. [Publicaţie]
24. Miller, K., Intinerarium Antonini et Hierosolymitanum, Stuttgart, 1916, 225 [Publicaţie]
25. Procopius din Cesareea,, De Aedificiis, text, traducere și comentarii de G. Popa-Lisseanu, București, 1939, IV. 11, 23 [Publicaţie]
26. Bâltâc, Adela, Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior și Thracia (secolele I-III p. Chr.), București, 2011, 108 [Publicaţie]
27. Suceveanu, Alexandru, Barnea, Alexandru, La Dobroudja romaine, București, 1991, 185 [Publicaţie]
28. Panaite, Adriana, A changing landskape: The organisation of the Roman Road Network in Moesia Inferior, Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7th-10th of October 2015, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016 [Publicaţie]
29. Mihăilescu-Bîrliba, Lucrețiu; Dumitrache, Iulia, Les militaires originaires d'Italie à Troesmis. Notes prosopographiques, Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012, Sofia, 2015, 465-469 [Publicaţie]
30. Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Comuna Turcoaia, punct Iglița. Cetățile Troesmis Est și Troesmis Vest. Considerații privind locuirea medio-bizantină din secolele X-XIII, Pontica, 43, 2010, 435-469 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
31. Mihăilescu-Bîrliba, Lucrețiu, Note épigraphique. Trois familles d'Oescus à Troesmis, Pontica, 42, 2009, 385-388 [Publicaţie]
32. Gavrilă, Ionela Georgiana; Anghel, T.; Buimagă-Iarinca, Șt., The Influence of Fluvial Dynamics on Geoarchaeosites from the Danube Bank (The Măcin Branch). Case Study: Troesmis Fortress (Romania), Air and water components of the environment, 4, 2012, 329-336 [Publicaţie]
33. Ionescu, N. C., Câteva toarte de amforă ștampilate, descoperite în apropierea Troesmisului, Pontica, 3, 1970, 361-363 [Publicaţie]
34. Alexandrescu, Cristina-Georgeta; Gugl, Christian, Troesmis: From the Legionary Fortress to the Byzantine Fortification, Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012, Sofia, 2015, 251-257 [Publicaţie]
35. Vasiliu, Ioana, Observații cu privire la mormintele de inhumație de la Troesmis, Peuce, VIII, 1980, 218-229, http://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-veche/08-Peuce-SV-VIII-1980-Istorie/06-cu-3-Opait.pdf [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
36. Alexandrescu, Cristina - Georgeta, Napoléon III et les fortifications romaines du Bas Danube - Le cas de Troesmis, Caiete ARA, 4, 2013, 57-67 [Publicaţie]
37. Alexandrescu, Cristina - Georgeta; Grabherr, G., Gugl, C., Kainrath, B., Vom mittelkaiserzeitlichen Legionslager zur byzantinischen Grenzfestung: Die rumänisch-österreichischen Forschungen 2011 in Troesmis (Dobrudscha, RO), Akten des 14. Österreichischen Archäologentages am Institut für Archäologie der Universität Graz vom 19. bis 21. April 2012, Veröffentlichungen des Instituts für Archäologie der Karl-Franzens-Universität Graz 11, Viena, 2014, 11-20 [Publicaţie]
38. Alexandrescu, Cristina - Georgeta; Cugl, C., Troesmis - Die Römer an der unteren Donau, Acta Carnuntina - Mitteilungen der Gesellschaft der Freunde Carnuntums, 2014, 50-57 [Publicaţie]
39. Ștefan, Al. S., Troesmis, considerații topografice, Buletinul Monumentelor Istorice, 40/4, 1971, 43-52, http://www.revistamonumenteloristorice.ro/fisiere/BMI_1971_anul%20XL_Nr4-004.pdf [Publicaţie]
40. Waldner, A., Gugl, C. 2016, Der Oberflächensurvey in Troesmis (RO) 2012-2013: Keramikfunde und Verbreitungsbilder, Akten des 15. Österreichischen Archäologentages in Innsbruck, 27. Februar - 1. März 2014, Innsbruck, 2016, 433-444 [Publicaţie]
41. Alexandrescu, Cristina - Georgeta; Gugl, Christian, The Troesmis-Project 2011-2015 - Research Questions and Methodology, Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7th-10th of October 2015, Mega, Cluj- Napoca, 2016, 9-21 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
42. Grabber, Gerald; Kainrath, Barbara, Geophysical Research at Troesmis 2011-2015, Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7th-10th of October 2015, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016, 9-22 [Publicaţie]
43. Eck, Werner, Die Lex municipalis Troesmensium: Ihr rechtlicher und politisch-sozialer Kontext, Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7th-10th of October 2015, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016, 33-46 [Publicaţie]
44. Alexandrescu, Cristina - Georgeta, Not Just Stone: Lithic Material from Troesmis - Local Resources and Imports, Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7th-10th of October 2015, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016, 47-62 [Publicaţie]
45. Topoleanu, Florin, Oil Lamps from Troesmis, Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7th-10th of October 2015, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016, 63-116 [Publicaţie]
46. Spânu, Daniel, Barbaricum Beyond Troesmis in Roman Imperial Period: a Changing Cultural Mosaic, Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7th-10th of October 2015, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016, 117-128 [Publicaţie]
47. Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Comuna Turcoaia, punct Iglița. Cetățile Troesmis Est și Troesmis Vest. Considerații privind locuirea medio-bizantină din secolele X-XIII, Pontica, 43, 2010, 435-469 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
48. Gavrilă, Ionela Georgiana; Anghel, T.; Buimagă-Iarinca, Șt., The Influence of Fluvial Dynamics on Geoarchaeosites from the Danube Bank (The Măcin Branch). Case Study: Troesmis Fortress (Romania), Air and water components of the environment, 4, 2012, 329-336 [Publicaţie]
49. Mihăilescu-Bîrliba, Lucrețiu; Dumitrache, Iulia, Les militaires originaires d'Italie à Troesmis. Notes prosopographiques, Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012, Sofia, 2015, 465-469 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll